ด่านศุลกากรแม่กลอง
Maeklong Customs House
 

รายนามนายด่านศุลกากรแม่กลอง

รายนามนายด่านศุลกากรแม่กลอง

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. สมุห์บัญชีอำเภอเมือง 2483
2. สรรพากรจังหวัด 2483
3. นายมาลัย เกียงงัน 2483 - 2485
4. นายสินธุ์ อุทัยศรี 2485 - 2489
5. นายนิคม พงษ์พานิช 2489 - 2493
6. ร.ต.กมล ธัชประมุข 2493 - 2497
7. นายสุพิณ ประทุมทิพย์ 2497 - 2500
8. นายเจริญ สวัสดิ์พานิช 2500 - 2503
9. ร.ต.มังกร ดวงพัตรม 2503 - 2504
10. ร.ต.สุริยงค์ สงวนพันธ์ 2504 - 2506
11. นายสมาน บุษยโกมุท 2506 - 2507
12. นายเสนอ รุ่งมณีพันธุ์ 2507 - 2509
13. นายบุตร พจนอารี 2509 - 2510
14. นายสังเวียน นฤบาล 2510 - 2511
15. นายประทักษ์ อุตตมะโยธิน 2511 - 2517
16. นายประยูร วิเชียร 2517 - 2518
17. นายจำรัส พุทธิกำพล 2518 - 2521
18. นายอภัย เสถียรพจน์ 2521 - 2524
19. นายมาโนชญ์ หริ่งรัตน์ 2524 - 2527
20. นายเดชา เจริญยงค์ 2527 - 2529
21. นายนคร ทรัพย์อุดม 2529 - 2530
22. นายประสงค์ ประสงค์ผล 2530 - 2532
23. นายสุรพล สินทรัพย์ 2532 - 2532
24. นายสาโรจน์ กองเตย 2532 - 2533
25. นายพงศ์ชัย จินดา 2533 - 2534
26. นายกุศล เวชศิลป์ 2534 - 2538
27. นายประเวช จิตมั่นคงธรรม 2538 - 2539
28. นายวรา เดี่ยวตระกูลชัย 2539 - 2540
29. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ 2540 - 2540
30. นายนิเวศ ตระกูลโตนิยม 2540 - 2541
31. นายวรการ มหาวงศ์ 2541 - 2541
32. นายสุวี เศรษฐกนก 2541 - 2542
33. นายประยุทธ์ มณีโชติ 2542 - 2545
34. นายไพศาล ชื่นจิตร 2545 - 2545
35. นายวงษา เนื่องศรี 2545 - 2546
36. นายชวลิต ก้อนทอง 2546 - 2547
37. นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์ 2547 - 2547
38. นายเจริญลาภ สุเดชะ 2547 - 2550
39. นายสมชาย กัณฐัศแก้ว 2550 - 2551
40. นายเสรี ไทยจงรักษ์ 2551 - 2552
41. นางชลธิชา พันธ์กระวี 2553 - 2553
42. นายวิภาส รุจนากร 2553 - 2556
43. นายจุมพล แรงกสิกร 2557 - 2557
44. นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ 2557 - 2558
45. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ 2559 - 2560
46.
นายศศิน ปงรังษี
2560 - 2561  
47.               นางมนทิรา  เชิดชู                           2561 - 2562
48.


               นางวิไล  พันธ์ภูวภัทร


                           2562 - ปัจจุบัน  
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 ธันวาคม 2562 15:20:08
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่กลอง
ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ : 034 713 079

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่กลอง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ