ด่านศุลกากรแม่กลอง
Maeklong Customs House
 

รายนามนายด่านศุลกากรแม่กลอง

รายนามนายด่านศุลกากรแม่กลอง

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1.

สมุห์บัญชีอำเภอเมือง

2483

2.

สรรพากรจังหวัด

2483

3.

นายมาลัย เกียงงัน

2483 - 2485

4.

นายสินธุ์ อุทัยศรี

2485 - 2489

5.

นายนิคม พงษ์พานิช

2489 - 2493

6.

ร.ต.กมล ธัชประมุข

2493 - 2497

7.

นายสุพิณ ประทุมทิพย์

2497 - 2500

8.

นายเจริญ สวัสดิ์พานิช

2500 - 2503

9.

ร.ต.มังกร ดวงพัตรม

2503 - 2504

10.

ร.ต.สุริยงค์ สงวนพันธ์

2504 - 2506

11.

นายสมาน บุษยโกมุท

2506 - 2507

12.

นายเสนอ รุ่งมณีพันธุ์

2507 - 2509

13.

นายบุตร พจนอารี

2509 - 2510

14.

นายสังเวียน นฤบาล

2510 - 2511

15.

นายประทักษ์ อุตตมะโยธิน

2511 - 2517

16.

นายประยูร วิเชียร

2517 - 2518

17.

นายจำรัส พุทธิกำพล

2518 - 2521

18.

นายอภัย เสถียรพจน์

2521 - 2524

19.

นายมาโนชญ์ หริ่งรัตน์

2524 - 2527

20.

นายเดชา เจริญยงค์

2527 - 2529

21.

นายนคร ทรัพย์อุดม

2529 - 2530

22.

นายประสงค์ ประสงค์ผล

2530 - 2532

23.

นายสุรพล สินทรัพย์

2532 - 2532

24.

นายสาโรจน์ กองเตย

2532 - 2533

25.

นายพงศ์ชัย จินดา

2533 - 2534

26.

นายกุศล เวชศิลป์

2534 - 2538

27.

นายประเวช จิตมั่นคงธรรม

2538 - 2539

28.

นายวรา เดี่ยวตระกูลชัย

2539 - 2540

29.

นายสมชาย พูลสวัสดิ์

2540 - 2540

30.

นายนิเวศ ตระกูลโตนิยม

2540 - 2541

31.

นายวรการ มหาวงศ์

2541 - 2541

32.

นายสุวี เศรษฐกนก

2541 - 2542

33.

นายประยุทธ์ มณีโชติ

2542 - 2545

34.

นายไพศาล ชื่นจิตร

2545 - 2545

35.

นายวงษา เนื่องศรี

2545 - 2546

36.

นายชวลิต ก้อนทอง

2546 - 2547

37.

นายพงษ์ศักดิ์ ธนะวัฒนานนท์

2547 - 2547

38.

นายเจริญลาภ สุเดชะ

2547 - 2550

39.

นายสมชาย กัณฐัศแก้ว

2550 - 2551

40.

นายเสรี ไทยจงรักษ์

2551 - 2552

41.

นางชลธิชา พันธ์กระวี

2553 - 2553

42.

นายวิภาส รุจนากร

2553 - 2556

43.

นายจุมพล แรงกสิกร

2557 - 2557

44.

นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์

2557 - 2558

45.

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์

2559 - 2560

46.

นายศศิน ปงรังษี

2560 - 2561  

47.

นางมนทิรา  เชิดชู

2561 ? 2562

48.

นางวิไล  พันธ์ภูวภัทร

2562 - 2563 

49.

50.

นายพงษ์เกียรติ  กุศลศิลป์วุฒิ

นางสรรค์ศุภา  คล้ายสุบรรณ

2563 - 2565

2565 - ปัจจุบัน

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 4 พฤศจิกายน 2565 13:04:36
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่กลอง
ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ : 034 713 079

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่กลอง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ