ด่านศุลกากรแม่กลอง
Maeklong Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรแม่กลอง 206 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ 034-713-079 หรือ 034-711-555 E-mail : 72190000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรแม่กลอง


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 คณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ประจำพื้นที่ ลงพื้นที่บริษัท แคลคอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)20 มิถุนายน 25653
2 ด่านศุลกากรแม่กลอง เข้าร่วม "งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำ และงานกาชาด จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2565"20 มิถุนายน 25653
3 ด่านศุลกากรแม่กลองร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 256511 เมษายน 256527
4 ด่านศุลกากรแม่กลองจัดกิจกรรม 'Big Cleaning Day'11 เมษายน 256521
5 นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานด่านศุลกากรแม่กลอง 14 กุมภาพันธ์ 256533
6 บทความเผยแพร่ เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามกับงานป้องกันและปราบปรามทางศุลกากร4 กุมภาพันธ์ 256542
7 บทความเผยแพร่ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรและงานสืบสวนและปราบปรามในยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย3 กุมภาพันธ์ 256543
8 นายกิตติพงษ์ ปัทมากร ผอ. สบศ. บรรยายและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของด่านฯ24 มกราคม 256535
9 ด่านศุลกากรแม่กลองส่งมอบบุหรี่ต่างประเทศของกลางให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม14 มกราคม 256528
10 ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ ?TO BE NUMBER ONE? 29 ธันวาคม 256445
11 นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้กรมศุลกากร17 ธันวาคม 256441
12 วันพ่อแห่งชาติ7 ธันวาคม 256434
13 ประกาศด่านศุลกากรแม่กลอง ที่ 2/2564 เรื่องแจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล2 พฤศจิกายน 2564117
14 ประกาศด่านศุลกากรแม่กลอง ที่ 3/2564 เรื่องแจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล2 พฤศจิกายน 256492
15 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.256415 ตุลาคม 256446
16 ด่านศุลกากรแม่กลองเข้าร่วมกิจกรรม 'โครงการแม่กลองร่วมใจ แยกขยะปลอดภัยใส่ใจคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2564'29 กันยายน 256472
17 ประกาศด่านศุลกากรแม่กลอง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว ครั้งที่47 กันยายน 256472
18 ประกาศด่านศุลกากรแม่กลอง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว (ครั้งที่3)17 สิงหาคม 2564123
19 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 116/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎหมายยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ฯ และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ.2564 2 สิงหาคม 2564577
20 ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์การดำเนินการตามข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (กรมเจ้าท่า)23 กรกฎาคม 256488
21 ความรู้เกี่ยวกับพิธีการทางไปรษณีย์19 กรกฎาคม 256463
22 ประกาศด่านศุลกากรแม่กลอง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว8 กรกฎาคม 2564124
23 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการนำเข้าทางไปรษณีย์6 กรกฎาคม 256457
24 ร่วมกิจกรรมเนื่องทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 147 ปี2 กรกฎาคม 256445
25 ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ เริ่มลงทะเบียน 1 กรกฎาคม 256429 มิถุนายน 256442
26 ด่านศุลกากรแม่กลองมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ศูนย์ COVID-19 จังหวัดสมุทรสงคราม19 พฤษภาคม 256459
27 ประกาศด่านศุลกากรแม่กลอง เรือง อำนวยความสะดวกลดขั้นตอนในการรับ-ส่งหนังสือของผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร7 พฤษภาคม 2564103
28 สิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน6 พฤษภาคม 256460
29 กรมศุลกากรขอเชิญชวนใช้ระบบรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ฺBill Payment)29 เมษายน 256469
30 ประกาศด่านศุลกากรแม่กลอง เรื่อง การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา (ครั้งที่ 2)5 มีนาคม 2564199
31 ประกาศด่านศุลกากรแม่กลอง เรื่อง การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา17 กุมภาพันธ์ 2564134
32 ประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษและวันหยุดราชการประจำภูมิภาค ประจำปี 256428 มกราคม 2564117
33 อธิบดีกรมศุลกากรและคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่กลอง22 มกราคม 256478
34 กรมศุลกากรพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ตามนโยบาย Thailand 4.028 ธันวาคม 2563138
35 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25635 ธันวาคม 2563151
36 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้า จังหวัดราชบุรีครั้งที่ 3/25636 ตุลาคม 2563120
37 เข้าร่วมประชุมกับ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม2 ตุลาคม 2563142
38 พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว1 ตุลาคม 256391
39 ต้อนรับนายด่านศุลกากรแม่กลองคนใหม่1 ตุลาคม 2563136
40 ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ ครั้งที่ 3/256325 กันยายน 2563104
41 ด่านศุลกากรแม่กลอง ทำการตรวจค้นรถยนต์บรรทุกตู้ทึบสิบสองล้อบรรทุกสินค้าเกษตร ประเภทมันฝรั่ง น้ำหนัก 12,640 กิโลกรัม ไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากร2 กันยายน 2563132
42 เสวนายามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 256319 สิงหาคม 2563133
43 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ใช้ในราชการแล้ว13 สิงหาคม 2563163
44 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2563110
45 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิง ตามโครงการน้ำพระทัย พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 256310 สิงหาคม 2563103
46 ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในส่วนของการกำกับดูแลคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากรในพื้นที่รับผิดชอบ และหารือเพื่อเตรียมการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงานที่ไม่ใช้ในราชการแล้ว10 สิงหาคม 2563102
47 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 54 สิงหาคม 2563109
48 กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว ริมรั้วศุลกากร28 กรกฎาคม 2563135
49 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 256328 กรกฎาคม 2563106
50 ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสงคราม (คบจ.) ครั้งที่ 6/256322 กรกฎาคม 2563127
51 ด่านศุลกากรแม่กลองทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 146 ปี 10 กรกฎาคม 2563149
52 ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร รายงานตัวเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง29 มิถุนายน 2563195
53 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน มิถุนายน 256329 มิถุนายน 2563127
54 นายด่านศุลกากรแม่กลองและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเลขานุการกรม กรมศุลกากร29 มิถุนายน 2563219
55 ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ 24 มิถุนายน 2563130
56 ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ ครั้งที่ 2/256324 มิถุนายน 2563117
57 ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเขตปลอดอากร รายบริษัท แพนเอเชีย สตอเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด17 มิถุนายน 2563233
58 พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสมุทรโมลี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 และอดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร10 มิถุนายน 2563134
59 ด่านศุลกากรร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ดังนี้3 มิถุนายน 2563158
60 ประชุมปรึกษาหารือการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหาร ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 12 มิถุนายน 2563109
61 ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ด่านศุลกากรแม่กลอง21 พฤษภาคม 2563150
62 ศุลกากรจิตอาสา เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม18 พฤษภาคม 2563125
63 ด่านศุลกากรแม่กลอง ได้ตรวจรับมอบ ครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก ดีเซล จาก บริษัท มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์ จำกัด 14 พฤษภาคม 2563149
64 ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ด่านศุลกากรแม่กลอง14 พฤษภาคม 2563118
65 ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ด่านศุลกากรแม่กลอง13 พฤษภาคม 2563106
66 ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ด่านศุลกากรแม่กลอง12 พฤษภาคม 2563134
67 ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ด่านศุลกากรแม่กลอง7 พฤษภาคม 2563109
68 ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ด่านศุลกากรแม่กลอง.1 พฤษภาคม 2563120
69 ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ด่านศุลกากรแม่กลอง30 เมษายน 2563137
70 ศุลกากรจิตอาสา เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม ตามโครงการ ถุงยังชีพ ผ่านวิกฤติโควิด-1923 เมษายน 2563152
71 บริจาค FACE SHIELD และแผ่นกรองเชื้อโรค ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดสมุทรสงคราม14 เมษายน 2563153
72 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 25636 เมษายน 2563151
73 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-192 เมษายน 2563146
74 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-192 เมษายน 2563157
75 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง17 มีนาคม 2563155
76 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะฯ 16 มีนาคม 2563168
77 ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ ครั้งที่ 1/256313 มีนาคม 2563143
78 กิจกรรม Big Cleaning ด่านศุลกากรแม่กลองและมาตรการป้องกัน COVID-1913 มีนาคม 2563157
79 กิจกรรมเสวนายามเช้า ประจำเดือน เดือน มีนาคม 256311 มีนาคม 2563149
80 โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 11 มีนาคม 2563131
81 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี28 กุมภาพันธ์ 2563147
82 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256327 กุมภาพันธ์ 2563128
83 ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ คลังสินค้าทัณฑ์บน รายบริษัท ไทยการ์เมนต์เอ็กซปอร์ต จำกัด27 กุมภาพันธ์ 2563169
84 กิจกรรมเสวนายามเช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256313 กุมภาพันธ์ 2563132
85 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเวียนเทียน งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 25638 กุมภาพันธ์ 2563137
86 กิจกรรม Big Cleaning Day งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 25637 กุมภาพันธ์ 2563127
87 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563 1 กุมภาพันธ์ 2563135
88 กิจกรรมรณรงค์ด้านความสะอาดเป็นระเบียบ (Clean) Big Cleaning Day31 มกราคม 2563138
89 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี28 มกราคม 2563144
90 ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 122 มกราคม 2563157
91 พิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี 256318 มกราคม 2563140
92 พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 256317 มกราคม 2563121
93 กิจกรรมเสวนายามเช้า15 มกราคม 2563133
94 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 กิจกรรม ชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม2 มกราคม 2563177
95 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 256331 ธันวาคม 2562134
96 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเป็นเครื่องถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 256228 ธันวาคม 2562137
97 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรายงานตัวเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง27 ธันวาคม 2562149
98 กิจกรรม Big Cleaning เรือนจำกลางสมุทรสงคราม24 ธันวาคม 2562180
99 พิธีถวายไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก24 ธันวาคม 2562140
100 ต้อนรับนายด่านศุลกากรแม่กลองคนใหม่18 ธันวาคม 2562223
ผลลัพท์ทั้งหมด 167 จำนวน 2 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่กลอง
ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ : 034 713 079

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่กลอง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ