ด่านศุลกากรแม่กลอง
Maeklong Customs House
 

ประวัติความเป็นมา

            ด่านศุลกากรแม่กลอง เป็นด่านศุลกากรทางทะเลด้านอ่าวไทย ในอดีตเป็นด่านเก็บภาษี ที่ทำการตั้งอยู่ที่ปากคลองแม่กลอง ฝั่งเหนือ ท้ายเมืองกรุงเก่า มีขุนทวีราชทัณฑ์เป็นนายด่านศุลกากรคนแรก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2441 มีการแยกการคลังออกจากการเก็บภาษี โดยให้หน่วยจัดเก็บภาษีขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย ด่านเก็บภาษีแม่กลอง จึงขึ้นอยู่กับกรมสรรพากรนอก กระทรวงมหาดไทย ต่อมามีการรวมกรมสรรพากรนอกและกรมสรรพากรใน ซึ่งขึ้นกับกระทรวงนครบาลมาขึ้นอยู่กับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ รวมกันเป็นกรมสรรพากร ด่านเก็บภาษีแม่กลองจึงขึ้นกับกรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2462 ได้มีการโอนด่านเก็บภาษีต่างๆ จากกรมสรรพากรมาขึ้นกับกรมศุลกากร ตั้งแต่นั้นมาด่านเก็บภาษีแม่กลอง จึงสังกัดกรมศุลกากร และตั้งเป็นด่านศุลกากรแม่กลอง ตามกฎกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2481 แต่ยังคงฝากให้กรมสรรพากรดูแล ต่อมาในปี พ.ศ. 2483 กรมศุลกากรได้แต่งตั้งนายมาลัย เกียงงัน ไปดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรแม่กลองเป็นคนแรก ด่านศุลกากรแม่กลองจึงแยกออกจากกรมสรรพากรตั้งแต่นั้นมา

            เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2511 ด่านฯได้ขอเช่าที่ คุณป้าวรรณา ชาวด่านเรียกว่า?ป้าจุก? ให้เช่าบ้านเป็นที่ทำการด่านศุลกากรแม่กลอง มาระยะหนึ่ง จากสภาพบ้านไม้ที่ทรุดโทรมไม่ได้รับการดูแลซ่อมแซมจากเจ้าของ ประกอบกับการติดต่อคมนาคมไม่สะดวก ด่านฯจึงจำเป็น ต้องหาพื้นที่สำหรับใช้ทำการแห่งใหม่
            ด่านฯ ได้ย้ายที่ทำการใหม่ โดยในครั้งนี้ได้เช่าบ้านไม้ทรงไทย 2 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 80 ตารางวา เป็นที่ทำการที่มีความมั่นคงกว่าเดิม การติดต่อกับผู้ประกอบการมีความสะดวกมายิ่งขึ้น
            เมื่อปี พ.ศ.2534 กรมศุลกากรมีนโยบายให้ ด่านศุลกากรแม่กลองจัดหาที่ดิน และ/หรืออาคาร เพื่อสร้างหรือใช้เป็นที่ทำการด่านศุลกากรของตนเอง เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
            นายพงศ์ชัย จินดา ซึ่งดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากรแม่กลองขณะนั้น ได้ดำเนินการหาที่ดินเพื่อสร้างที่ทำการ ด่านศุลกากรแม่กลอง และได้นำเสนอนายอรัญ ธรรมโน อธิบดีกรมศุลกากร เพื่อแจ้งความประสงค์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม (นายวิธาน สุวรรณทัต) ขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สส.29 (บางส่วน) โฉนดเลขที่ 5105 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ประมาณ 0-1-11.5 ไร่ พร้อมกับอาคารราชพัสดุหลังลำดับที่ 77 เลขที่ 705 และเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534 กรมธนารักษ์ ได้อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นที่ทำการด่านศุลกากรแม่กลอง เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
            ในปี พ.ศ. 2550 จังหวัดสมุทรสงครามได้มีโครงการจัดทำผังแม่บท การใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน สส.24 (บางส่วน) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ 16-3-27 ไร และได้จัดสรรให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว ซึ่งกรมศุลกากรได้รับจัดสรรให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ จำนวน 5 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรแม่กลอง คลังของกลางและของตกค้าง อาคารบ้านพักข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง อาคารสันทนาการและอาคารประกอบอื่น ๆ


            ต่อมาจังหวัดสมุทรสงครามได้มีหนังสือที่ กค0309.59/10167 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 อนุญาตให้กรมศุลกากรใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สส.24 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ 5-0-00 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรแม่กลองและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ แห่งใหม่ โดยกรมศุลกากรได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 38,800,000.- บาท สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรแม่กลองแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ได้เริ่มทำการก่อสร้าง ในเดือนพฤศจิกายน 2552


            ในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 นายวิภาส รุจนากร นายด่านศุลกากรแม่กลอง ให้การต้อนรับ ดร.สมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหาร โอกาสตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่กลอง พร้อมดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่กลอง แห่งใหม่            เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ด่านศุลกากรแม่กลองได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารใหม่ อาคารเลขที่ 206 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มาเป็นประธานพิธีเปิดที่ทำการด่านศุลกากร แม่กลองแห่งใหม่ พร้อมนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 มิถุนายน 2561 13:56:14
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่กลอง
ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ : 034 713 079

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่กลอง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ