ด่านศุลกากรแม่กลอง
Maeklong Customs House
 

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

ด่านศุลกากรแม่กลอง รับผิดชอบทางศุลกากรในเขตพื้นที่ รวม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี คิดเป็นพื้นที่อยู่ในการควบคุมดูแลประมาณ 12,710.654 ตารางกิโลเมตร (ไม่รวมชายฝั่งทะเล) (ตามข้อ 1. (2) แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551)
ท่าเรือและ ICD ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
1. จังหวัดสมุทรสงคราม ลักษณะพื้นที่ที่รับผิดชอบ บริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทย และชายฝั่งแม่น้ำ แม่กลองซึ่งมีที่จอดเรือประมง เรือค้าชายฝั่งและท่าเทียบเรือต่างประเทศ และคลังน้ำมันที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแม่น้ำแม่กลอง โดยมีท่าเรือพาณิชย์ จำนวน 6 ท่า ได้แก่
  • ท่าเรือบริษัท ไฟร์ซัน พาราไดส์ จำกัด เป็นท่าเรือต่างประเทศและชายฝั่ง โดยมีการนำเข้าสินค้าประเภทกะลาปาล์มจากประเทศอินโดนีเซีย ส่วนเรือค้าชายฝั่งเป็นสินค้าประเภทกากถั่วเหลืองและแร่
  • ท่าเรือชายฝั่ง บริษัท ปิกนิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • ท่าเรือชายฝั่ง บริษัท ภาคใต้เชื้อเพลิง จำกัด
  • ท่าเรือชายฝั่ง บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
  • ท่าเรือชายฝั่ง บริษัท รวมมิตรมารีนออยล์ จำกัด
  • ท่าเรือชายฝั่ง วัดปากสมุทร
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีข้อจำกัดร่องน้ำเดินเรือตื้นโดยมีความลึกเมื่อน้ำขึ้นสูงสุดเพียง 5.5 เมตรเท่านั้นทำให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้ามาใช้บริการได้

2. จังหวัดสมุทรสาคร ลักษณะพื้นที่ที่รับผิดชอบ บริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยและปากอ่าวแม่น้ำท่าจีน รวมทั้งท่าเทียบเรือต่าง ๆ คลังน้ำมันและคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ จังหวัดสมุทรสาครมีท่าเรือ จำนวน 18 ท่า และ ICD เอกชัย ได้แก่
ท่าเรือบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยและปากอ่าวแม่น้ำท่าจีน มีท่าเรือดังต่อไปนี้
1. ท่าเรือ นายสมเกียรติ กิจพ่อค้า 2. ท่าเรือ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (ฝั่งวัดโกรกกราก)
3. ท่าเรือ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (ฝั่งท่าฉลอม) 4. ท่าเรือ บริษัท เสริมสิน ผลิตภัณฑ์ปลาป่น จำกัด
5. ท่าเรือ บริษัท ศิริชัยการประมง จำกัด 6. ท่าเรือ องค์การสะพานปลา
7. ท่าเรือ บริษัท ศักดิ์สวัสดิ์ จำกัด 8. ท่าเรือ หน้าวัดช่องลม
9. ท่าเรือ บริษัท สตาร์มารีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 10. ท่าเรือ บริษัท โกเคี้ยง จำกัด
11. ท่าเรือ หจก.ปฐมรัตน์ 12. ท่าเรือ บริษัท รุ่งเจริญผล
13. ท่าเรือ บริษัท เซ็นจูรี่ จำกัด 14. ท่าเรือ บริษัท เอไอฟอร์ท จำกัด
15. ท่าเรือ ไทยมารีน อู่ซ่อมเรือและสินค้า จำกัด 16. ท่าเรือ บริษัท โชติชัยนาวี จำกัด
ท่าเรือต่างประเทศ มีท่าเรือดังต่อไปนี้
1. ท่าเรือ บริษัท ชัยนาวี จำกัด 2. ท่าเรือ บริษัท ท่าจีนยูเนี่ยน จำกัด
ICD (Inland Container Depot) เอกชัย จัดเป็นโรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของ ขาออกที่ขนส่ง โดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท. /ICD) เป็นสถานที่ ให้บริการในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าและส่งออก มีเนื้อที่ 52 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โรงพักสินค้า เลขที่ 79/3 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีการนำเข้าสินค้าหลากหลาย

3. จังหวัดราชบุรี ลักษณะพื้นที่ความรับผิดชอบ พื้นที่บริเวณชายแดนติดกับประเทศพม่า ตั้งแต่เขตจังหวัดกาญจนบุรีจนถึงเขตจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะเป็นเทือกเขาและภูเขาเล็กๆ ตามชายแดนระหว่างประเทศ ลักษณะพื้นที่เต็มไปด้วยป่าเขาทุรกันดาร หน้าฝนการเดินทางลำบากมาก มีช่องทางธรรมชาติหลายแห่งที่สามารถเดินเท้าเข้าออกตามชายแดนได้มีการค้าขายตามชายแดนเล็กๆ สินค้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ตามท้องถิ่นที่ใช้ตามท้องถิ่น
ช่องตะโกบน เป็นช่องทางติดชายแดนบริเวณอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีเส้นทางรถยนต์ผ่านเข้าออกจากประเทศไทยไปยังประเทศพม่าได้ เมื่อหลายปีก่อนเคยมีการนำไม้จากประเทศพม่าเข้ามาในประเทศไทย และที่ตำบลท่าเคย ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่จะผ่านไปอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีกำหนดยุทธศาสตร์ที่จะเปิดเป็นตลาดการค้าชายแดน ณ บริเวณที่หมู่ 8 บ้านตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้งซึ่งเป็นช่องเขาติดชายแดนประเทศไทยและประเทศพม่า
ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีท่าเรือจำนวน 1 ท่า คือ ท่าเรือทรัพย์บุญมี ราชบุรี เป็นท่าเรือขึ้นลงสินค้าเข้าออกทะเลปากอ่าวแม่กลองสมุทรสงคราม โดยมีการนำเข้าแร่เฟลด์สปาร์ (Feldspar)


4. จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 6,225.138 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ติดกับอําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทิศใต้ ติดกับอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันตก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) มีเขตแดนทางน้ำจากตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำ ถึงเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดสมุทรสงคราม
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีท่าเรือจำนวน ๑ ท่า คือ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี (ท่าเรือชลประทานซีเมนต์ ชะอำ) เป็นท่าเรือค้าชายฝั่ง

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 มิถุนายน 2561 13:47:50
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่กลอง
ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
หมายเลขโทรศัพท์ : 034 713 079

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่กลอง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่กลอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ